Çështjet rregullative dhe Farmakovigjilenca

Për një kompani me nam si MedicalGroup që operon në sektorin farmaceutik, stafi përgjegjës për çështje rregullative ka një rol të jashtëzakonshëm në ngritjen e besueshmërisë profesionale të partnerëve tanë dhe kujdesin ndaj pacientve. Një produkt Farmaceutik para se të hidhet në treg duhet të regjistrohet dhe liçensohet në pajtim me ligjin, sigurinë dhe pajtueshmërinë.

Është listë e gjatë, me jo më pak se pesë grupe të ligjeve dhe direktivave për të mbajtur gjurmët kjo vetëm për Kosovë, për të mos përmendur rregullat dhe rregulloret e GMP-së që ne u përmbahemi në mënyrë të veqant dhe krijojmë garanci dhe siguri tek partnerët tanë.

Personeli përgjegjes për rregullativin dhe farmakovigjilencën i trajtonë të gjitha procedurat që lidhen me regjistrimin e produkteve te reja, përgaditjen e dosjeve të produktit dhe sigurimin e liçencës së nevojshëme për importimin, shitjen dhe shpërndarjen e produkteve farmaceutike. Një procedure e tillë e udhëhequr nga stafi ynë profesional u kursen partnerëve tanë ndërkomëtarë kohë dhe para të konsiderueshme.

Siguria, efikasiteti dhe cilësia janë vlerat themelore që një produkt të bëhet pjesë e portfolios së MedicalGroup. Ne në këtë mënyrë aktive promovojmë këto vlera në të gjithë rrjetin tonë, nga mjekët dhe farmacistët që përshkruajnë produktet e deri tek pacientët / shfrytëzuesit që ne i shërbejmë.

Fatkeqësisht, falsifikimi dhe kontrabanda mbeten probleme serioze në Ballkan. Pozicioni i MG në këto çështje është i qartë: është në rregulloren e MedicalGroup që stafi është i detyruar të raportojë të gjitha rastet e dyshimta të falsifikimit dhe të tregtisë të pa liçencuar dhe të pa regjistruar tek menaxhmenti të cilët pastaj (nëse konfirmohet) informojnë autoritetet e duhura. Ne gjithashtu shpesh bashkohemi me partnerët tanë të prodhimit, me farmacistet në rrjetin tonë, me autoritetet lokale për të edukuar publikun e gjerë për rreziqet që vijnë nga prania e produkteve te falsifikuara në komunitetet ku ne shërbejmë.